Separat avløp - Plassbygget biofilter

Hva er et plassbygget biofilter?

Rensingen i plassbygget biofilter er basert på samme prinsipp som infiltrasjon, men det rensede vannet ledes bort via et utløpsrør. Dette er nødvendig der underlaget for eksempel består av tett leire. Her klarer ikke grunnen å lede bort alt vannet på egen hånd, og avløpet må derfor suppleres med et eget utløp. Dette ledes vanligvis til en grøft, eventuelt via drenering eller tilsvarende.

Tradisjonelt plassbygget biofilter

Et plassbygget biofilter er et godt alternativ for eiendommer som ikke egner seg for infiltrasjon. For eksempel eiendom som ligger i nærheten av drikkevannskilder,  eller der grunnen består av leire.

Tradisjonelle biofiltre fungerer nokså likt som infiltrasjonsanlegg, men rensingen finner sted i et innebygget sandlag i stedet for i grunnen. I bunnen av sandlaget samles vann som ikke renner gjennom jorda. Dette ledes ut til grøft eller lignende via et utløp.

Biofilter er en velutprøvet metode og kan benyttes både til gråvann og WC.

 

Moderne plassbygget biofilter med INDREN™

INDREN-moduler legges horisontalt.
Dette maksimerer infiltrasjonen og sørger for økt hygiene, gjennom bortrensing av patogener.

Les mer om hvordan INDREN fungerer.

Våre biofiltre bygger lite i høyden og er derfor spesielt egnet for områder med høy grunnvannstand, eller i steinrike områder.
Vanligvis filtreres det meste av det rensede avløpsvannet ut i grunnen som i et biobed.
Det resterende avløpsvannet ledes ut via et utløp.

I enkelte tilfeller kan et tett biofilter hvor ingenting filtreres ut i grunnen være løsningen. Dette gjelder f.eks der anlegget må legges i nærheten av en drikkevannsbrønn.

I et slikt system legges et vanntettingslag i bunnen av biofilteret og alt vannet ledes til trygg grunn via utløp.

Ved bruk av et slikt vanntettingslag skal det legges et ekstra ventilasjonsrør under INDREN-modulene for å sikre god tilførsel av oksygen.
I områder som er følsomme for gjengroing (= økt algeforekomst pga tilførsel av næringsstoffer fra avløp), kan biofilteret suppleres med en fosforfelle etter bedet. Fosfor kan også felles før det rekker frem til biofilteret, ved hjelp av EkoTreat WiFi. Dette er en fosforutfellingsenhet som plasseres innendørs.
Ekstra fosforrensing skal alltid monteres  i tilfeller hvor WC er tilkoblet rensemodulene.

Bildet viser: Plassbygget biofilter med INDREN-moduler, slamavskiller SA4000ce og EkoTreat WiFi

Komplette systemer for tre eller flere husstander

Bio-overflaten i INDREN-modulene består av en firberduk brettet som et trekkspill. Dette sørger for en ekstra stor overflate for den biologiske resingen. Hele ti ganger større enn grunnflaten på selve modulen.  Utformingen sikrer også at bio-overflaten alltid har god tilgang på oksygen.

Modulene legges på rekke etter hverandre med sprederør øverst. Rekken med INDREN-moduler dekkes med en fiberduk, og det fylles igjen med jord. Det ikke behov for fordelingsbrønn siden anlegget oftest monteres i en operasjon.

FANN har komplette systemer for inntil tre husstander. Men det er uproblematisk å lage større anlegg, siden produktene våre er utformet for å kunne kobles sammen og slik håndtere flere husstander.

Bildet viser: Plassbygget biofilter INDREN-moduler og FANN Blue Tre-kammerbrønn.

 

INDREN-moduler

En INDREN-modul består av en fiberduk brettet som et trekkspill, som utgjør bærematerialet for bio-overflaten. Avstandselementer laget av termoplast ligger mellom foldene på fiberduken.

Avløpsvannet renner ned i foldene, videre gjennom bio-overflaten og deretter ned gjennom bakken. Bio-overflaten tilføres luft fra de andre foldene.
INDRENs konstruksjon med ekstra stor bio-overflate og fiberduk i bunnen verner bedre mot tilstopping enn tradisjonelle biofiltre.

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk