Avløpsanlegg

Slik fungerer INDREN

Vårt konsept bygger på fleksibilitet. Vi skal kunne tilby markedets beste avløpsanlegg – uansett oppdrag og eiendom.

INDREN for effektiv avløpsrensing

INDREN er et infiltrasjonssystem uten stein og pukk. Et godt og kostandseffektivt alternativ til tradisjonell infiltrasjon. Systemet har vært i bruk internasjonalt siden 1970-tallet og har vært tilgjengelig i Sverige siden 1990.

Takket være systemets konstruksjon er det kun nødvendig med en tredjedel av plassen sammenlignet med vanlig infiltrasjon. Mindre behov for fyllmasse fører til lavere kostnader.

INDREN er også løsningen for mer problematiske områder, for eksempel der det er begrenset plass, ulendt terreng, mange trær, høyt grunnvann, dårlig avrenning i grunnen eller gammel og gjengrodd infiltrasjon.

Vi har komplette systemer for opp til tre husholdninger. Ved behov for større systemer kombinerer vi våre produkter slik at de til sammen utgjør større anlegg tilpasset flere husholdninger.

I dag finnes over 60 000 anlegg i drift i Sverige, Finland og flere Europeiske land.

Hva menes med tradisjonell infiltrasjon?

Infiltrasjon kan sammenlignes med naturens egen rensemetode, og er ofte det mest effektive ved lokal avløpsrensing.

Et tradisjonelt infiltrasjonssystem består av en slamavskiller (istedet for trekammerbrønnen som ble brukt tidligere) og en fordelingsbrønn, der vannet deles opp i to strømmer med sprederør i et steinlag over infiltrasjonsflaten. Slamavskilleren tar hånd om partiklene og fettet i avløpsvannet og beskytter dermed infiltrasjonsflaten mot tilstopping.

Slamavskilleren må tømmes jevnlig for å unngå lekkasjer.

Avfallsstoffene i avløpsvannet endres og reduseres gjennom en bakterieflora som vokser på infiltrasjonsoverflaten – biohuden. Når luft tilføres er rensingen også effektiv mot patogener (sykdomsfremkallende organismer). Dersom infiltrasjonssystemet belastes med for mye vann eller avfallsstoffer reduseres reffekten av rensingen, og overflaten kan tilstoppes slik at vannet ikke får renne fritt.

Grunnen under anlegget fungerer deretter som er filter- og poleringstrinn som bl.a fanger opp fosfor. For at vannet skal kunne trekke ned i grunnen må infiltrasjonsanlegges størrelse tilpasses den aktuelle jordarten.

Gjennomtrengelig grunn som f.eks grus og sand krever minst overflate, mens tette jordtyper krever stor overflate, samt spesiell utforming og utførelse.

I et ordinært infiltrasjonsanlegg er ikke spredningen av vann over anlegget god nok. Det resulterer ofte i oppstuing som gir dårligere renseeffekt og eventuelt tilstopping.

Infiltrasjon med INDREN

INDREN erstatter sand- og gruslageret i en infiltrasjon og skaper en mye større overflate enn ved tradisjonell infiltrasjon. Modulens konstruksjon sørger for at bakteriefloraen alltid har tilgang på oksygen, også hvis det skulle oppstuing skulle oppstå.

Infiltrasjonsoverflatens porer under modulen blir ikke blokkert, samtidig som de beskyttes mot tilstopping. Fordelingen av vannet over infiltrasjonsoverflaten blir også jevnere, noe som er gunstig for renseprosessen. Når disse egenskapene kombineres kan størrelsen på infiltrasjonsoverflaten reduseres kraftig.

Modulene legges på rekke etter hverandre med sprederør på toppen. Rekken dekkes med fiberduk og det fylles med eksisterende jordmasse. Det ikke behov for noen fordelingsbrønn.

Til forskjell fra en vanlig infiltrasjon har INDREN-anlegg alltid samme lengde uansett jordart. Det som varierer er bredden på infiltrasjonsoverflaten, fra ca. 0,6 m i grus til ca. 5 m i leire.

Kostnadene for et komplett anlegg med tradisjonell infiltrasjon vil variere ut fra lokale forhold. Kostnadene for et anlegg med INDREN varierer derimot marginalt. Et INDREN- anlegg kan bygges nærmest hvor som helst.

INDREN moduler

En INDREN modul består av et plissert biotekstil som utgjør bærematerialet for biohuden. Mellom biotekstilets folder ligger distanseelementer av termoplast. Avløpsvannet renner ned i de åpne lommene, passerer gjennom biohuden og videre ned i grunnen. Biohuden forsynes med luft fra de øvrige lagene. Konstruksjonen av INDREN gir biofilmen en mye større overflate, som betyr bedre beskyttelse mot tilstopping. Biohuden blir ikke for tykk og har tilgang på oksygen selvom oppstuing skulle oppstå.

Siden biohudens underlag består av et biotekstil i stedet for å ligge direkte på bakken som i en tradisjonell infiltrasjon, beskyttes infiltrasjonsflaten mot tilstopping av partikler. Med INDREN absorberes vannet raskere av grunnen, noe som er gunstig for renseprosessen.

>Se film om hvordan INDREN-modulene fungerer

INDREN Plus

INDREN Plus fungerer akkurat som vanlige INDREN, etter naturens prinsipper. INDREN Plus er et komplett biofilter som til og med erstatter sand- og gruslaget i en infiltrasjon, siden den blå kassen allerede inneholder et prefabrikkert sandfilter.
Under INDREN Plus plasseres en INDREN matte med et spredningslager som sørger for at vannet kan infiltrere ned i grunnen. Med INDREN Plus moduler og den tilhørende matten slipper du å håndtere store mengder sand og stein, hvilket forenkler arbeidet og reduserer kostnadene.

Klimasmart rensing i tre trinn

  • 1. Det mekaniske rensetrinnet

  • – i slamavskilleren skilles flytende og synkende partikler. Slamavskilleren bør som regel tømmes årlig.

     

 
  • 2. Det biologiske rensetrinnet

  • – i bedet renses organisk materiale, nitrogen og en del fosfor.

 
  • 3. Det kjemiske rensetrinnet

  • – fjerner all fosfor. Fosfor bindes til fellemiddelet i slamavskilleren eller til kalkmaterialet i fosforfellen etter bedet.

 

Markbed

Rensingen i et markbed bygger på samme prinsipp som infiltrasjon, men det rensede vannet avledes med utløpsledning. Hvis f.eks grunnen består av tett leire klarer ikke grunnen å trekke til seg alt vannet og det er behov for et utløp. Utløpet ledes ofte til en grøft, eventuelt ut i en kum eller annet passende sted.

Med INDREN lages ofte horisontale markbed på store overflater for å maksimere infiltrasjonen og sikre hygiene. Disse markbedene bygger lite i høyden og er spesielt å foretrekke ved høyt grunnvann eller kort avstand til fjell. Det renner som oftest da kun en liten mengde vann til utløpet.

I enkelte tilfeller kan et tett markbed være den beste løsningen, f.eks hvis anlegget må plasseres i nærheten av en drikkevannsbrønn. For å minimere risikoen for forurensning av vannbrønner legges et tetteskjikt i bunnen av markbedet slik at alt vann ledes til en tryggere plass. Ved bruk av tettesjikt skal et ekstra ventilasjonsrør plasseres i bedet under INDREN modulene for å sikre biolaget god oksygentilførsel, ettersom tettesjiktet hindrer oksygen fra grunnen å komme inn i bedet.
I områder sårbare for overgjødsling kan markbed komplementeres med en fosforfelle etter bedet. Man kan også fjerne fosforet før bedet ved hjelp av en fosforfellingsenhet (plassert innendørs) og flokkuleringsmiddel.

INDREN Biobed - et prefabrikert markbed

Med INDREN Biobed 5 er hele den biologiske renseprosessen innebygget i en tank og bedets overflate er på kun 3 kvm.

På tide med nytt avløpsanlegg?
Kontakt oss for å avtale gratis befaring!

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk