fbpx

Separat avløp

Hva er separat avløp?

Et separat, privat avløp refererer til et avløpsanlegg som ligger utenfor det kommunale avløpsnettet.

Separat, privat avløp - vi forklarer!

Enten du eier helårsbolig eller sommerhytte, de fleste eiendommer har behov for håndtering av avløpsvann.

Med avløpsvann mener vi både gråvann fra bad- og vaskevann – og avløp fra toalettet.

Utslipp av avløpsvann er søknadspliktig etter forurensingsloven kap. 12.

En separat avløpsløsning er en god løsning for eiendommer som ikke er tilknyttet det kommunale avløpsnettet. Type anlegg bestemmes ut i fra grunnforholdene i bakken.
Vanligvis bygges systemet for en husstander, men det finnes også gode løsninger for større anlegg som flerhus-boliger, campingplasser o.l.

Enkelt forklart består et separat avløpsanlegg av en slamavskiller og en form for biologisk rensebehandling. For eksempel et infiltrasjonssystem eller et plassbygget biobed. Et lukket biobed-system er også et alternativ, her bygges hele renseprosessen inn i en tank, ofte omtalt som minirenseanlegg

Rundt 350.000 norske eiendommer har kun slamavskiller for avløpshåndtering. Siden selve rensingen av vannet finner sted i den påfølgende biologiske prosessen, er alle disse anleggene ulovlige. Uten dette siste rensetrinnet slippes forurenset vann direkte ut i naturen, noe som kan være skadelig for både din og dine naboers helse.

Forurensning fra avløp er den største årsaken til helseskadelig drikkevann.

 

Ansvar og regelverk

Det er eiendomseiers ansvar å sørge for at det separate avløpet oppfyller gjeldene krav i regelverket.

Kommunen lener seg på Forurensningsforskriftens kap. 12. De utfører tilsyn, og kan pålegge utbedring innen en gitt frist. Dersom du ikke oppfyller kommunens pålegg risikerer du bøter og kan bli bedt om å fjerne det mangelfulle avløpsanlegget.

Kjøper du et FANN-anlegg kan du føle deg trygg på at du vil få hjelp til å finne frem til en avløpsløsning som både tar hensyn til regelverket og dine behov.

Hva er en slamavskiller?

En slamavskiller er en tank hvor papir, partikler og fett skilles fra avløpsvannet.

Slammet skilles fra vannet ved at tunge partikler som avføring og papir sedimenterer til bunns. Mens fett og lettere partikler flyter på toppen.

Avløpsvannet som ledes videre fra slamavskilleren til neste rensetrinn. Slamavskilt avløpsvann i seg selv er ikke rent nok til å slippes ut i naturen, siden dette inneholder for mye organisk materiale (BOF) , nitrogen (N) og fosfor (P).

Fosfor er et plantenæringsstoff som man ønsker å holde på et lavt nivå for ikke å risikere gjengroing av vassdragene våre.

For å hindre at fosfor slippes ut i naturen, tilsettes fellingsmidler.  Fosforet bindes i slamavskilleren gjennom tilsatte kjemikalier og tømmes via slambilen en gang per år.

I områder som er ekstra følsomme for gjengroing kan biofilteret suppleres med en fosforfelle etter bedet. Fosfor kan også felles før det rekker frem til biofilteret, ved hjelp av EkoTreat WiFi. Dette er en fosforutfellingsenhet som plasseres innendørs.
Ekstra fosforrensing skal alltid monteres  i tilfeller hvor WC er tilkoblet rensemodulene.

Infiltrasjon, minirenseanlegg eller gråvannsanlegg?

Hvilken avløpsløsning som passer best på din eiendom avhenger av hva slags type avløp du skal rense og grunnforholdene der du bor.

LTAR-verdi (Long Term Acceptance Rate) er en viktig faktor her som sier noe om grunnens infiltrasjonskapasitet.
LTAR-verdien settes basert på en rekke prøver fra grunnen hvor avløpssystemet er planlagt.
LTAR oppgis i liter per kvadratmeter per døgn.

Bildet viser FANN Biobed Gråvannsanlegg for én husholdning.

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk