fbpx

Separat avløp - Infiltrasjon

Hva betyr egentlig infiltrasjon?

Infiltrasjon er naturens egen rensemetode der man bruker jordsmonnet til å filtrere avløpsvannet. Infiltrasjon er vanligvis den mest anbefalte løsningen for et privat avløpsanlegg. Et tradisjonelt infiltrasjonsanlegg består av en slamavskiller med tilhørende pumpekum /fordelingskum, hvor avløpsvannet fordeles på infitrasjonsoverflaten via sprederør.
Moderne infiltrasjon, kalt biologisk forbehandling fungerer på samme måte, men er mer effektiv når det kommer til areal. Dette gjør det mulig å redusere størrelsen på infiltrasjonsflaten ned til ca 10 m² for én husholdning.

Tradisjonell infiltrasjon

I et tradisjonelt infiltrasjonssystem samles partikler og fett fra avløpsvannet i slamavskilleren. Infiltrasjon er naturens egen rensemetode der man bruker jordsmonnet til å filtrere avløpsvannet.

Et tradisjonelt infiltrasjonsanlegg består av en slamavskiller med tilhørende pumpekum eller fordelingskum, hvor avløpsvannet fordeles på infitrasjonsoverflaten via sprederør. Vannet filtreres deretter ned i jordpartiklene og det dannes en biohud hvor det organiske materialet brytes ned.
Fosfor brytes ned i mettede og umettede soner i jordsmonet samt i grunnvannet.
For optimal rensing ved infiltrasjon må størrelsen på infiltrasjonsanlegget dimensjoneres utifra grunnforholdene. Underlag som grus og sand krever minst overflateareal, mens tettere grunn som jord og morene krever større overflateareal.

Utfordringer med tradisjonell infiltrasjon

Alle infiltrasjonsanlegg dimensjoneres riktig. Dette utføres ofte av nøytrale fagkyndige foretak eller rørlegger / graveentreprenør med tilstrekkelig kompetanse. Ved feildimensjonering, forringes renseeffekten og overflaten kan bli helt tilstoppet og hindre gjennomstrømming. Da vil ikke vannet sige ned i bakken og du får oppstuving av vann og driftsstans som følge av problemet.

Moderne infiltrasjon med INDREN Biologisk forbehandling

Bio-overflaten i INDREN-modulene består av en geotekstil brettet som et trekkspill. Dette sørger for høy overflate for den biologiske nedbrytingen. Arealet er hele ti ganger større enn grunnflaten på selve INDREN-modulen.  Utformingen på biomodulen sørger også for at bio-overflaten alltid har god tilgang på oksygen.

Porene på infiltrasjonsflaten under Biomodulen blokkeres ikke, samtidig som de er beskyttet mot gjengroing. Fordelingen av vannet over infiltrasjonsflaten gjøres med selvfall og lav hastighet for optimal biologisk prosess i INDDREN-modulen

Den kombinerte effekten av ovennevnte egenskaper gjør at infiltrasjonsflaten kan reduseres med 3 til 4 ganger ihht VA Miljøblad 59-Biologisk forbehandling.

Modulene legges på rekke etter hverandre med sprederør øverst. Rekken med INDREN-moduler dekkes med en fiberduk, og det fylles igjen med stedlige masser. Prosessen skjer ved at vannet fordeles via selvfall. Pumpe kan benyttes, men da med lavt trykk og uten tilbakeslagsventil

Et INDREN-system må alltid dimensjoneres ut ifra grunnens hydraulisk kapasitet. Antall moduler dimensjoneres ihht antall Pe (personekvivalenter).

FANN INDREN-system er effektivt både med tanke på drift og installasjon, da anlegget krever mindre areal og graving enn tradisjonell infiltrasjon

Bilde: Infiltrasjon med INDREN-moduler og FANN Blå Trekammerbrønn

Et INDREN-anlegg kan bygges overalt

Begrenset plass? Vanskelig terreng? Høyt grunnvann? Dårlig drenering? Mye skog? Et INDREN-anlegg kan bygges nesten hvor som helst uten store inngrep i naturen.

FANN har komplette systemer for flere husstander. Vi kan også skreddersy løsninger etter ditt behov.

Bilde: Infiltrasjon med INDREN Plus-moduler, FANN Slamavskiller SA4000ce og EkoTreat WiFi

INDREN-moduler

Bio-overflaten i INDREN–modulene består av en geotekstil brettet som et trekkspill. Dette sørger for høy spesifikk overflate for den biologiske nedbrytingen, på lite areal. Avstandselementer laget av termoplast ligger mellom foldene på fiberduken og sørger for god tilgang på oksygen.

Avløpsvannet suges opp i geotekstilen og sørger for en god og stabil biohud for nedbryting av organisk materiale.

Deretter renner det rensede vannet ned gjennom fordelingslaget under InDren modulen og ned i bakken for deretter å blande seg med grunnvannet.

Bio-huden tilføres oksygen via sprederør og lufting over mark.

InDren plasseres høyt oppe i jord profilen for best mulig utnyttelse av eksisterende jord masser.

 

INDREN Pluss moduler

INDREN Pluss består i tillegg til vanlig INDREN av et innebygd fordelingslag av bio-grus under selve geotekstilen. Ved bruk av INDREN Pluss trenger du ikke fordelingslag av pukk under selve modulen. Dette er både tidsbesparende og økonomisk for installatør og sluttkunde

Avløpsvannet suges opp i geotekstilen og sørger for en god og stabil biohud for nedbryting av organisk materiale.

Deretter renner det rensede vannet ned gjennom bio-grusen for ekstra god rensing  og ned i bakken for deretter å blande seg med grunnvannet.
Bio-huden tilføres oksygen via sprederør og lufting over mark.

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk