fbpx

Ofte stilte spørsmål - Slamavskillere og andre tanker

Dimensjoner:

Hvor høyt sitter innløpet på SA 4000ce og ST 4000?

Ca 1,18 cm.

Hvor høyt sitter innløpet på ST 3000L, ST 3000Ls, ST 3000Lsa, SA 3000ce, UT 3000?

Ca 92 cm.

Hvor høyt sitter innløpet på SA2000ce, UT2000, etc?

Ca 81 cm.

Hvor høyt sitter innløpet på SA900, UT900 etc?

Ca 70 cm.

Hvor stor er forskjellen mellom inn- og utløp på slamavskilleren (SA 900, SA 2000ce, SA 3000ce, SA 4000ce)?

10 cm.

Diverse

Hvor ofte skal slamavskilleren tømmes?

Slamavskilleren er kontruert i henhold til gjeldende standard, som tilsier at lagringskapasiteten skal tilsi en tømming per år for fastboende.
Et fåtall husholdninger produserer ekstremt mye slam, disse kan måtte tømme oftere, dvs når slamnivået når 50 % av våtvolumet (30 % for gråvanns slamavskillere). Ved periodisk bruk kan periodene med bruk slås sammen ved beregning av tømmingsintervall.

Jeg har en eksisterende slamavskiller som i følge miljølovgivning er i god stand, men har behov for å komplementere med en slamavskiller fra FANN for å oppnå tilstrekkelig volum. Skal jeg montere FANNs slamavskiller før eller etter den eksisterende?

FANNs slamavskiller kan installeres både før og etter den eksisterende slamavskillerene. Slamtømming en gang per år eller når slamnivået når 50 % gjelder begge tanker.

 

 

Hvor dypt kan man legge en tank?

Maksimal dybde for FANNs blå tanker, høyeste grunnvannsnivå og gjeldende forutsetninger frremgår av tabellen nedenfor. Mer informasjon om anlegging av tank finner du i manualen for den enkelte tank.

MAKSIMAL GJENFYLLINGSHØYDE FOR BLÅ FANN-TANKER
Maksimal fyllhøyde fra  toppunktet på tank Grunnvann Forutsetninger
1 meter Høyeste grunnvannnivå når maksimalt underkant av utløpsrør på tank. Etterfylling med eksisterende masser.
> 1 meter Høyeste grunnvannnivå når maksimalt underkant av utløpsrør på tank. Bruk markisoleringsplater i celleplast nærmest tanken og oppover (se anvisning). Maksimalt 80 cm etterfylling med eksisterende masser.
1,5 meter Høyeste grunnvannnivå når ikke bunnen på tank. Etterfylling med drenerende materiale (sand eller grus uten nullfraksjon) helt opp til bakkenivå med et 10 cm tykt lag med matjord på toppen.

Jeg har stort badekar, må jeg dimensjonere opp slamavskilleren?

Ja, hvis badekaret er større enn 300 liter kreves en slamavskiller større enn 2 kubikk.
3 kubikk tåler 420 liter. 4 kubikk tåler 540 liter.
Merk at bedet bør økes! 400 liter = 2 ekstra moduler, 500 liter = 4 ekstra moduler. Klor skal ikke brukes!

Hvorfor anbefaler dere at spylingsvannet fra vannreseanleggg ledes til separat steinkiste og ikke til slamavskilleren?

Dels fordi man får en samlet strøm på et par hundre liter hver 2.-4. dag. Dessuten fordi filteret ville samlet opp ionisk væske som kan forstyrre balansen i slamavskilleren.

 

Kan man plassere en tank over bakken?

Ja, det går bra. Pass på at den står på en passende og stabil flate, samt at tanken ikke risikerer å fryse. Benytt frostvakt samt rikelig med isolasjon.

Kan jeg benytte sjøvann for etterfylling av min slamavskiller?

Forutsatt at det gjelder et anlegg som ligger nord for Gävle kan man benytte sjøvann. Lenger sør kan sjøvannet være for salt. Det går som oftest fint å bruke sjøvann.

Tåler samletanken og slamavskilleren å stå tom?

Ja. Slamavskillere og samletanker har samme grunnkonstruksjon og kan begge stå tomme. Det er ganske vanlig at tanker tømmes på høsten og står tomme gjennom vinteren.

Hvis tanken er feilinnstallert eller står dypt under grunnvann, finnes det dog en risiko for at tanken kan kollapse.

Isolering:

Hvordan isolerer man en tank som står over bakken?

Bygg et lite skjul, still tanken under en veranda el.l (glem dog ikke at det kan lukte fra både slamavskiller og samletank, først og fremst på sommeren når innholdes varmes opp).

Benytt frostvakt og rikelig med isolasjon. Bruk byggisolasjon som er fleksibel ettersom tanken ekspanderer når den er full, deretter en 5 cm styrofoamplate. Ytterst legges en plate i værbestandig materiale.

Trekke ledninger

Hvor lang kan ledningen mellom hus og slamavskiller være og hva slags helling skal det være på røret? Hva må jeg tenke når jeg endrer rørets retning?

Maksimal lengde på rørføring er 50 m – men vær klar over at man ved stå store avstander kan få problemer pga terrenget. Installer gjerne spylekum (med T-rør og 110-rør) hver 10. meter. Minste ledningsfall mellom hus og slamaskiller skal være. Ved retningsendring i plan eller profil bør spylekum installeres. Mer informasjon finnes i tankenes brukermanualer.

 

 

Pumper

Jeg trenger en pumpe før slamavskilleren - og jeg har fosforfelling med EkoTreat. Hva gjelder da?

Forsøk å bruke så små pumpedoser og så rolig gjennomstrømming som mulig. Maksimal pumpedose er 100 l og maksimal gjennomstrømming er 2 l/sekund.
Dimensjoner opp med en SA 900 etter den ordinære slamavskillerene, dvs totalt 1 ekstra kubikk slamavskillervolum.

Jeg trenger en pumpe før slamavskilleren - påvirker det slamavskilleren?

Øk størrelsen på slamavskilleren med minimum 1 kubikk per husholdning.

En husholdning = 3 kubikk
To husholdninger = 6 kubikk

OBS! Dette gjelder ikke hvis EkoTreat fosforfellingsenhet benyttes!

Bruk så lavt pumpevolum som mulig. Følg anvisningene for slamavskilleren, maksimalt pumpevolum 1,5 l/s, maksimalt 80 l/pump.

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk